Diller

Ana Sayfa

AMAÇ

Türkiye’de yayımlanan edebiyatla ilgili dergilerin hemen tamamının bu edebiyatın bütün alanlarıyla ilgili oluşuna mukabil, Yeni Türk Edebiyatı adıyla takdim ettiğimiz bu dergi, Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatı ile ilgili akademik yazılara, vesikalara, kitap tanıtımlarına yer vermektedir.

Dergide araştırma ürünü akademik yazılara yer verildiği gibi, bu tip çalışmaların tanıtımına da yer verilmektedir. Ayrıca dergide, henüz ortaya çıkmamış, birinci elden vesikalar da yayımlanmaktadır. Özellikle Türk edebiyatının çeşitli dönemleri ve şahsiyetleriyle ilgili yeni bilgiler veren mektuplar ve arşiv belgeleri dergimizde yer bulmaktadır. Bu bölümde neşredilen belgeler, işlenmiş, kısmen işlenmiş veya ham malzeme olarak bulunmaktadır. Bu hedefi benimseyen dergimizin, belgeleri ihtiyacı olanların hizmetine sunma işlevini yerine getireceğini umuyoruz. 

Yeni Türk edebiyatı araştırmacılarının birbirlerinin araştırmalarından haberdar olabilecekleri sürekli bir iletişim ortamı kurmak amaçlarımızın arasındadır.

 

YENİ TÜRK EDEBİYATI DERGİSİNİN YAYIN İLKELERİ

 

1. Yeni Türk Edebiyatı dergisi, modern Türk edebiyatı alanında yapılan akademik çalışmaların yayımlandığı hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergide araştırmaya dayalı makale, eleştiri; belge, kitap ve dergi tanıtımı mahiyetinde yazılar yayımlanır. Dergi Güz ve Bahar döneminde olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

2. Derginin yayın dili Türkçedir. Türk dünyasından gönderilen Türk şive ve lehçelerinde kaleme alınmış yazılar yayın kurulu tarafından Türkiye Türkçesine aktarılacaktır.

3. Yeni Türk Edebiyatı’na gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. 

4. Gönderilecek yazıların başında Türkçe ve İngilizce özetlere ve yine aynı dillerde en az üç kelimelik anahtar kelimelere yer verilmelidir.

5. Yeni Türk Edebiyatı hakemli bir dergidir. Gelen yazılar, muhteva ve biçim bakımından incelenmek üzere bu alanın uzmanı iki hakeme gönderilir ve ancak iki hakemin raporunun olumlu olması halinde yayımlanır. Raporlardan birinin olumlu diğerinin olumsuz olması halinde yazı üçüncü hakeme gönderilir ve buradan alınan sonuca göre karar verilir. Gönderilen yazıların kime ait olduğu konusunda hakemlere; hakemlerin kimlikleri konusunda da yazarlara bilgi verilmez. Hakem iki ay içinde raporunu yazıp göndermezse, yazı başka bir hakeme gönderilir. Yazarlar hakemlerin istek ve önerilerine uyarlar.

6. Birden fazla yazarlı yazılara atıfta bulunulduğunda birinci yazarın soyadı yazılıp diğerleri vd. şeklinde gösterilecektir. 

7. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

8. İki ve daha çok yazarlı yazılar bir taahhüt mektubu ile gönderilmelidir. Bu taahhütnamede, yazının tüm yazarlarca okunup onaylandığı, akademik usul ve teamüllere uygun olduğu, daha önce başka bir yerde yayımlanmadığı, başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bildirilmelidir.

9. Kitap ve dergi tanıtımı niteliğindeki yazılar hakeme gönderilmez.

10. Yazılar A4 ebadında 11 punto olarak 25 sayfayı geçmemeli ve Times New Roman karakterinde “iki yana yasla” formatıyla yazılmalıdır.

11. Yazılar dijital ortamda yeniturkedebiyati@dergahyayinlari.com adresine gönderilir.

12. Metin içinde geçen kitap, dergi, gazete adları italik; makale, şiir, hikâye vb. yayınlar tırnak içinde gösterilmelidir.

13. Yazılarda atıfta bulunulan kitap, makale vb. kaynaklar, alıntıdan sonra veya ilgili yerde dipnotta belirtilerek yazarın soyadı, eserin adı ve sayfa numarası şeklinde verilmelidir. 

14. Yazıların sonunda yararlanılan eserler KAYNAKLAR başlığı altında, yazarların soyadı sırasına göre alfabetik olarak dizilmelidir.

15. Yayın Kurulu dergideki imla birliğini sağlayabilmek maksadıyla yazıların imlasında küçük değişiklikler yapabilir.